รายงานสารสนเทศ

รายงานสารสนเทศด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรมพร้อมใช้ และโจทย์ปัญหาจากชุมชน

สรุปจำนวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมพร้อมใช้

คลิกที่แผนที่
เพื่อดูข้อมูล

นวัตกรรม/เทคโนโลยี
พื้นที่
หน่วยงานเจ้าของ
ระดับนวัตกรรม
โจทย์
พื้นที่โจทย์
หมวดหมู่


จำนวนเทคโนโลยีนวัตกรรม

1315 รายการ

จำนวนโจทย์/ปัญหา

0 รายการ

ภาคใต้


จังหวัดจำนวนนวัตกรรมจำนวนโจทย์
นครศรีธรรมราช580
กระบี่50
พังงา70
ภูเก็ต200
สุราษฎร์ธานี290
ระนอง20
ชุมพร20
สงขลา70
สตูล10
ปัตตานี40
ยะลา330
รวม1680

ภาคเหนือ


จังหวัดจำนวนนวัตกรรมจำนวนโจทย์
เชียงใหม่330
ลำพูน80
ลำปาง250
อุตรดิตถ์540
แพร่70
น่าน20
พะเยา50
เชียงราย260
รวม1600

ภาคตะวันออก


จังหวัดจำนวนนวัตกรรมจำนวนโจทย์
ระยอง10
จันทบุรี50
ตราด60
ฉะเชิงเทรา380
สระแก้ว160
รวม660

ภาคตะวันตก


จังหวัดจำนวนนวัตกรรมจำนวนโจทย์
ตาก30
ราชบุรี50
กาญจนบุรี270
เพชรบุรี160
รวม510

สรุปจำนวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมพร้อมใช้ (แยกตามมหาวิทยาลัย)

จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด

1315 รายการ


มหาวิทยาลัย จำนวนนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม167
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา138
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ99
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย63
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช57
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา68
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์73
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์36
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร37
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา37
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่31
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี34
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี30
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี28
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย28
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์26
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง29
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี30
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต33
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์20
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม22
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์25
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์36
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์16
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี24
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี15
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร17
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา18
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด7
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา6
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี4
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร4
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม1
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ1
Loading...