เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้

นวัตกรรมทั้งหมด ของ

คุณ ปิยะพงษ์ ยงเพชร

ผู้นำเสนอเทคโนโลยี/ผู้เชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

QR code