เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้

นวัตกรรมทั้งหมด ของ

คุณ วิรุณ โมนะตระกูล

ผู้นำเสนอเทคโนโลยี/ผู้เชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

QR code