เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้

แอปพิเคชั่นคำนวณสมดุลย์น้ำเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำรองรับการเกษตร

เป็นการพัฒนา Application ที่สะดวกต่อการคำนวณหาปริมาณน้ำทั้ง Demand & Supply

81 Views
ผู้สนใจ คน

แอปพิเคชั่นคำนวณสมดุลย์น้ำเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำรองรับการเกษตร

ความรู้ / เทคโนโลยี

การประยุกต์ใช้ Application เพื่อการวางแผนผังน้ำชุมชนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรระดับตำบล เป็น นวัตกรรมกระบวนการ ที่สามารถอำนวยความสะดวกในการคำนวณอัตราการใช้น้ำของพืชแต่ละชนิดให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องไปเปิดตารางหรือหาอัตราการสูญเสียน้ำของแต่ละวันหรือแต่ละช่วงฤดูกาลที่แตกต่างกัน จึงเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกษตรกรสามารถนำเครื่องมือนี้ไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ระดับตำบลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น

รายละเอียด

โดยมีกระบวนการในการดำเนินงานดังนี้1. แจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมข้อมูลและภาพถ่ายทางอากาศ2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน3. ฝึกปฏิบัติการป้อนข้อมูลและประมวลผล4. นำข้อมูลมาปฏิบัติในแผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศ5. ปฏิบัติการวางแผน-ผังน้ำให้ครอบคลุมทั้งตำบล6. ฝึกปฏิบัติการถอดผังน้ำเป็นแผนการดำเนินงาน7. ฝึกเขียนแผนการบริหารจัดการน้ำระดับตำบล8. เสนอแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป

จุดเด่น

การประยุกต์ใช้ Application เพื่อการวางแผนผังน้ำชุมชนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรระดับตำบล” จะทำให้โครงการบริหารจัดการน้ำมีความสำเหตุสมผลมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการคาดเดาโดยอาศัยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.), เทศบาลตำบล(ทต.), เทศบาลเมือง(ทม.), เทศบาลนคร(ทน.), องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.), ชลประทานจังหวัดทุกจังหวัด , องค์กรผู้ใช้น้ำ, กลุ่มบริหารจัดการน้ำ ฯ

แหล่งเงินทุนที่ใช้วิจัย / นวัตกรรม

ไม่ระบุแหล่งทุน

ชื่อแหล่งเงินทุนที่ใช้วิจัย/นวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ (License)

เจ้าของสิทธิ์

ดร.เชาวลิต สิมสวย

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ROI

-

ปริมาณหน่วยนับ ROI

-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ SROI

1.เกิดบุคลากรชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้นทุกปี2.มีทรัพยากรน้ำใช้อย่างเพียงพอในการพัฒนาอาชีพในชุมชน3.ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตพืชในระดับตำบล

ปริมาณหน่วยนับ SROI

3.25

ตำบลที่ใช้นวัตกรรม

จรเข้มาก

อำเภอที่ใช้นวัตกรรม

อำเภอประโคนชัย

จังหวัดที่ใช้นวัตกรรม

บุรีรัมย์

พิกัดที่ใช้นวัตกรรม

14.53201333778549, 102.98501309109668

นวัตกรชุมชน / ผู้ใช้นวัตกรรม

แอปพิเคชั่นคำนวณสมดุลย์น้ำเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำรองรับการเกษตร/โดยนายจำลอง จุดโต
ประเภท : เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

หมวดหมู่ : เกษตร

ระดับผลงาน : TRL9

Tag : บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ


QR code