เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้

การขจัดสิ่งสกปรกในหญ้าแฝก ด้วยปูนขาว [Ca(OH)2] ก่อนการย้อมสีธรรมชาติ

การขจัดสิ่งสกปรกในหญ้าแฝก ด้วยปูนขาว [Ca(OH)2] ก่อนการย้อมสีธรรมชาติ

120 Views
ผู้สนใจ คน

การขจัดสิ่งสกปรกในหญ้าแฝก ด้วยปูนขาว [Ca(OH)2] ก่อนการย้อมสีธรรมชาติ
พร้อมใช้

ความรู้ / เทคโนโลยี

รายละเอียด

กรรมวิธีการขจัดสิ่งสกปรกในหญ้าแฝก ด้วยปูนขาว ก่อนการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อการทำผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อนำหญ้าแฝกที่ได้ไปย้อมสีธรรมชาติจะติดสีได้ดีและสม่ำเสมอ โดยสารทุกอย่างในกรรมวิธีนี้เป็นวัสดุจากธรรมชาติ หาได้ง่าย ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำความสะอาดเส้นใยอื่น ๆ ในธรรมชาติได้อีกด้วย

จุดเด่น

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ทำผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก

แหล่งเงินทุนที่ใช้วิจัย / นวัตกรรม

ไม่ระบุแหล่งทุน

ชื่อแหล่งเงินทุนที่ใช้วิจัย/นวัตกรรม

วช.

ทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

เจ้าของสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ROI

ปริมาณหน่วยนับ ROI

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ SROI

ปริมาณหน่วยนับ SROI

ตำบลที่ใช้นวัตกรรม

ขี้เหล็ก

อำเภอที่ใช้นวัตกรรม

อำเภอแม่ริม

จังหวัดที่ใช้นวัตกรรม

เชียงใหม่

พิกัดที่ใช้นวัตกรรม

นวัตกรชุมชน / ผู้ใช้นวัตกรรม
ประเภท : เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

หมวดหมู่ : เกษตร

ระดับผลงาน : TRL9

Tag : หญ้าแฝก

QR code