โจทย์ปัญหา

นำเสนอโจทย์ / ความต้องการ

เทคโนโลยีการแปรรูปสะตอแช่เย็นและแช่แข็ง

อยากยืดอายุการเก็บรักษาสะตอให้คงความสดได้นานขึ้น

50 Views
ผู้สนใจ คน

เทคโนโลยีการแปรรูปสะตอแช่เย็นและแช่แข็ง

รายละเอียด

สะตอไม่สามารถเก็บรักษาให้นานเป็นปีได้

จุดมุ่งหมาย / ความต้องการ

ต้องการให้สะตอคงความสดไว้บริโภคและจำหน่ายตลอดทั้งปี

สาขาความเชี่ยวชาญที่ต้องการ

อาหาร

เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา

ไม่เคย

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ (โจทย์)

ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม (โจทย์)

ความเสียหายทางสังคม (โจทย์)

ตำบลที่ใช้

บาละ

อำเภอที่ใช้

กาบัง

จังหวัดที่ใช้

ยะลา

พิกัดที่ใช้
ประเภท : โจทย์ปัญหา

หมวดหมู่ : อาหาร

Tag : สะตอ

QR code