โจทย์ปัญหา

นำเสนอโจทย์ / ความต้องการ

ผลิตภัณฑ์ลวดลายอัตลักษณ์

อยากได้ลวดลายอัตลักษณ์แบบใหม่

50 Views
ผู้สนใจ คน

ผลิตภัณฑ์ลวดลายอัตลักษณ์

รายละเอียด

ลวดลายแบบเดิมๆ

จุดมุ่งหมาย / ความต้องการ

อยากได้ลวดลายอัตลักษณ์

สาขาความเชี่ยวชาญที่ต้องการ

ออกแบบ

เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา

ไม่เคย

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ (โจทย์)

ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม (โจทย์)

ความเสียหายทางสังคม (โจทย์)

ตำบลที่ใช้

ตาชี

อำเภอที่ใช้

ยะหา

จังหวัดที่ใช้

ยะลา

พิกัดที่ใช้
ประเภท : โจทย์ปัญหา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

Tag : ลวดลาย

QR code