โจทย์ปัญหา

นำเสนอโจทย์ / ความต้องการ

เทคโนโลยีการแปรรูปสะตอแช่เย็นและแช่แข็ง

เทคโนโลยีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสะตอ

42 Views
ผู้สนใจ คน

เทคโนโลยีการแปรรูปสะตอแช่เย็นและแช่แข็ง

รายละเอียด

จุดมุ่งหมาย / ความต้องการ

ต้องการยืดอายุการเก็บรักษาสะตอให้สามารถจำหน่ายตลอดทั้งปี ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสะตอ

สาขาความเชี่ยวชาญที่ต้องการ

เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ (โจทย์)

ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม (โจทย์)

ความเสียหายทางสังคม (โจทย์)

ตำบลที่ใช้

บ้านเกาะ

อำเภอที่ใช้

พรหมคีรี

จังหวัดที่ใช้

นครศรีธรรมราช

พิกัดที่ใช้
ประเภท : โจทย์ปัญหา

หมวดหมู่ : เกษตร

Tag :

QR code