เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ “รุ่นหลังเต่า” ชนิดการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ซ้ำ

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ 100% พร้อมพื้นที่รับความร้อนเพิ่ม และมีระบบหมุนเวียนความร้อนกลับเข้ามาในตู้อบแห้งช่วยทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

196 Views
ผู้สนใจ คน

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ “รุ่นหลังเต่า”  ชนิดการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ซ้ำ

ความรู้ / เทคโนโลยี

การออกแบบระบบการทำงานของตู้อบแห้งที่มีพื้นที่รับแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งให้สูงขึ้น การใช้พลังงานจากแผงโซล่าร์เซลล์ในการขับเคลื่อนพัดลมเพื่อดูดเอาความชื้นออกจากห้องอบแห้ง เป็นการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนทั้งระบบการทำงาน ใช้งานง่าย เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในประเทศไทยที่มีอุณหภูมิแวดล้อมที่สูงมากๆ

รายละเอียด

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ “รุ่นหลังเต่า” ชนิดการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ซ้ำ ออกแบบระบบไหลเวียนอากาศร้อนที่อยู่ภายในตู้อบแห้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำความชื้นที่อยู่ในวัสดุหรือผลผลิตทางการเกษตรให้แห้งเร็วขึ้น ตู้อบแห้งชนิดนี้มีลักษณะการทำงานเหมือนกับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ “รุ่นหลังเต่า” แต่มีความพิเศษขึ้นมาคือพื้นที่การรับแสงจากด้วยอาทิตย์ที่ส่งผงให้อุณภูมิภายในตู้อบแห้งร้อนเร็วขึ้น และยังมีระบบไหลเวียนอุณภูมิภายในตู้อบแห้งเกิดการสะสมความร้อนทำให้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น 

จุดเด่น

เป็นการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนสำหรับอบแห้งผลิตภัณฑ์ ที่มีระบบการไหลเวียนอากาศภายในตู้อบแห้งตามหลักวิชาการ ใช้งานง่าย วัสดุในการสร้างและผลิตสามารถหาซื้อได้ในประเทศ 100% และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

วิสาหกิจชุมชน, ผู้ประกอบการ, บุคคลทั่วไป

แหล่งเงินทุนที่ใช้วิจัย / นวัตกรรม

ไม่ระบุแหล่งทุน

ชื่อแหล่งเงินทุนที่ใช้วิจัย/นวัตกรรม

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร (Patent)

เจ้าของสิทธิ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ROI

ปริมาณหน่วยนับ ROI

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ SROI

ปริมาณหน่วยนับ SROI

ตำบลที่ใช้นวัตกรรม

อำเภอที่ใช้นวัตกรรม

จังหวัดที่ใช้นวัตกรรม

สระแก้ว

พิกัดที่ใช้นวัตกรรม

นวัตกรชุมชน / ผู้ใช้นวัตกรรม

คุณกนกพร ดิษฐกระจันทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภท : เทคโนโลยี / นวัตกรรมพร้อมใช้

หมวดหมู่ : เกษตร

ระดับผลงาน : TRL9

Tag : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นหลังเต่า พลังงานทดแทน

QR code